REGULAMIN KONKURSU

 

DEFINICJE

 1. Konkurs” – oznacza konkurs organizowany przez MydłoStacja Wiktoria Mucha w okresie i na warunkach określonych w treści niniejszego regulaminu.
 2. Organizator” – oznacza „MydłoStacja Wiktoria Mucha” z siedzibą w Szalowej /38-331/ Szalowa 374, wpisaną do rejestru Bazy Danych BDO 000285771 NIP: 724-408-34
 3. Profil Facebook” – oznacza profil Organizatora @mydlostacja na portalu internetowym www.facebook.pl, na którym prowadzony jest Konkurs.
 4.  „Profil Instagram Organizatora” – oznacza profil Organizatora na portalu internetowym www.instagram.pl, na którym prowadzony jest Konkurs.
 5. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 6.  „Strona Internetowa” – oznacza stronę internetową Organizatora www.mydlostacja.pl, na której znajdują się informacje związane z Konkursem oraz  Regulamin i wyniki Konkursu po jego zakończeniu.
 7.  „Uczestnik” – oznacza uczestnika Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w pkt 1.2. Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu:
  • miała ukończone 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jest obywatelem polskim lub zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • posiada aktywne konto na portalu internetowym instagram.pl lub www.facebook.pl utworzone w oparciu o prawdziwe dane osobowe Uczestnika, z zastrzeżeniem, że profil w serwisach Uczestnika jest publiczny,
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
 • Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 • Przez dzień przystąpienia do Konkursu rozumie się datę publikacji przez Uczestnika zdjęcia na Profilu Facebook lub na Profilu Instagram Uczestnika.
 • Publikacja zdjęcia przez Uczestnika na Profilu Facebook lub na Profilu Instagram Uczestnika stanowi akceptację Regulaminu.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora i realizatorów Konkursu oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

 

 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Konkurs będzie trwał w dniach od 13.05.2021 r. do 20.05.2021 r.
 • Rozwiązanie Konkursu, w tym zawierające imię oraz miejscowość zamieszkania laureatów, zostanie ogłoszone na Stronie Internetowej w dniu05.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wyboru zdjęć oraz terminu ogłoszenia laureatów w przypadku otrzymania dużej liczby zdjęć konkursowych.
 • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który działa wbrew Regulaminowi lub przepisom prawa.

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

 

 • Konkurs będzie przeprowadzony na Profilu Facebook oraz Profilu Instagram Organizatora.
 • Udział w Konkursie na Profilu Instagram Uczestnika polega na umieszczeniu przez Uczestnika na Profilu Instagram Uczestnika wykonanego telefonem lub aparatem fotograficznym zdjęcia z produktem MS w zaproponowanej aranżacji związanej z wiosną wraz z oznaczeniem @mydlostacja oraz zamieszczenia pod zdjęciem hashtaga: #mydlostacja
 • Udział w Konkursie na Profilu Facebook polega na umieszczeniu przez Uczestnika na Profilu Facebook Organizatora (@mydlostacja), w komentarzach pod postem informującym o Konkursie, wykonanego telefonem lub aparatem fotograficznym zdjęcia z produktem MS w zaproponowanej aranżacji związanej z wiosną. Opublikowane przez Uczestnika zdjęcie nie może być zmienione ani usunięte do czasu zakończenia Konkursu. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.
 • W Konkursie wezmą udział tylko zdjęcia, które nie naruszają Regulaminu ani przepisów prawa.
 • Zdjęcia nie mogą (i) propagować lub zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby, osób lub grup społecznych (narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych itp.) z jakichkolwiek względów, w szczególności ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne, (ii) stanowić groźby wobec osoby lub grupy osób, (iii) przedstawiać przemocy ani nawoływać lub zachęcać do przemocy, popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości, (iv)zachęcać do popełnienia samobójstwa, (v) zawierać treści natury politycznej, (vi) zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rasistowskim, ani nie mogą godzić w uczucia religijne, dobre imię lub honor innej osoby.
 • Zdjęcia nie mogą ponadto (i) naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków towarowych lub chronionych symboli, praw autorskich, ani dóbr osobistych, (ii) zawierać żadnych marek, wizerunków, ani nazwisk znanych osób, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej, (iii) promować działań ani produktów konkurencyjnych wobec Organizatora.
 • Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza i zapewnia, iż jest autorem (twórcą)  opublikowanego zdjęcia, a treści prezentowane na zdjęciu nie naruszają obowiązujących przepisów prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś osoby których wizerunki upubliczniono na zdjęciu – w tym ewentualnie Uczestnik – wyraziły na to stosowną zgodę.
 • Uczestnik przesyła Organizatorowi swoje dane tj. imię, nazwisko, adres pocztowy oraz numer telefonu, na potrzeby odbioru nagrody oraz ogłoszenia wyników Konkursu. Dane te Uczestnik przesyła w odpowiedzi na wiadomość prywatną otrzymaną od Organizatora na profilu Facebook Uczestnika oraz Profilu Instagram Uczestnika.

 

 1. ETAPY I ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

 • Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyboru laureatów powołana zostanie Komisja Konkursowa w skład której wejdą: Wiktoria Mucha i Kamil Mucha. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • Spośród zgłoszeń na Profilu Instagram Uczestnika, Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze, najbardziej oryginalne zdjęcia spośród zamieszczonych na Profilach Instagram Uczestników. Spośród w/w zdjęć Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata, któremu przyzna I nagrodę główną za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, 2 laureatów, którym przyzna 2 równorzędne nagrody za II, III, miejsce w Konkursie.
 • Spośród zgłoszeń na Profilu Facebook, Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze, najbardziej oryginalne zdjęcia spośród zamieszczonych pod postem konkursowym na Profilu Facebook Organizatora. Spośród w/w zdjęć Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata, któremu przyzna I nagrodę główną za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, 2 laureatów, którym przyzna 2 równorzędne nagrody za II, III miejsce w Konkursie .
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagrodzonych zdjęć, o których mowa powyżej, jak również do przyznania nagrody specjalnej.
 • Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych zdjęć, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody lub równowartości pieniężnej otrzymanej nagrody.

 

 1. NAGRODY

 

5.1.   W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • nagroda główna za zdjęcie opublikowane na Profilu Instagram Uczestnika – kosmetyk MS i książki „Kosmetyki naturalne dla Ciebie” i „Poznaj siebie”
 • nagroda główna za zdjęcie opublikowane na profilu Facebook – kosmetyk MS i książki „Kosmetyki naturalne dla Ciebie” i „Poznaj siebie”
 • Oraz nagroda za II i III miejsce ( spośród uczestników na instagramie i facebooku):
  • II, III nagroda za zdjęcia opublikowane na Profilu Instagram Uczestnika –kosmetyk MS i książka „Poznaj siebie”

 

 • II, III nagroda za zdjęcia opublikowane na Profilu Facebook – kosmetyk MS i książki  i „Poznaj siebie”
 • Nagrody mają charakter rzeczowy i nie można ich zamienić na inny produkt ani na ekwiwalent pieniężny.
 • Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

 

 1. WYDAWANIE NAGRÓD ORAZ ROZLICZENIA PODATKOWE

 

 • Odbiór Nagród nastąpi po wyłonieniu przez Komisję Konkursową Laureatów Konkursu. Nagrody zostaną przesłane Laureatom na podany przez nich adres. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, e-mailem lub poprzez wiadomość na Profilu Instagram Uczestnika lub profilu Facebook Uczestnika. Fundator pokrywa koszty transportu nagród na terenie Polski.
 • Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, laureaci Konkursu zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. Uiszczenie tej kwoty Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Nieopłacenie podatku od nagród w w/w terminie jest równoznaczne z zawieszeniem prawa do otrzymania nagrody przez laureata.
 • W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody w w/w terminie, prawo do otrzymania nagrody wygasa. W takim przypadku Komisja Konkursowa wybierze kolejnego laureata, któremu przyzna nagrodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości nagród, ale nie na mniejszą niż zadeklarowana w niniejszym Regulaminie.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ

 

7.1.    Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego zdjęcia i z tego tytułu przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych włączając w to autorskie prawa zależne. Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność́ za to, że jakiekolwiek korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia lub jakiekolwiek nimi rozporządzanie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.

7.2.    W razie przyznania nagrody Uczestnik, z momentem przyznania nagrody, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do nagrodzonego zdjęcia – bez ograniczeń́ terytorialnych i czasowych oraz bez odrębnego wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 

 1. a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
 2. b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 3. c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b powyżej,
 4. d) wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b powyżej,
 5. e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

7.3.    W razie przyznania nagrody Uczestnik, z momentem przyznania nagrody, przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do nagrodzonego zdjęcia, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonego zdjęcia na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej w pkt 7.2.

7.4.    Uczestnik wyraża zgodę̨ na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonego zdjęcia, a także do sporządzania opracowań.

7.5.    W razie przyznania nagrody Uczestnik, z momentem przyznania nagrody, upoważnia Organizatora do: decydowania w imieniu Uczestnika o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu nagrodzonej pracy, przeprowadzenia w imieniu Uczestnika nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem nagrodzonej pracy, rozpowszechnienia nagrodzonej pracy anonimowo.

7.6.    Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień punktów 7.1 – 7.5 Regulaminu, a w szczególności oznacza złożenie oświadczeń woli o treści wskazanej w tych punktach.

7.7. Potwierdzenie przeniesienia praw, o których mowa powyżej oraz potwierdzenie udzielenia upoważnień, o których jest mowa powyżej nastąpi poprzez podpisanie przez Uczestnika oraz Organizatora odrębnej umowy wedle wzoru przygotowanego przez Organizatora, przy czym podpisanie tej umowy jest warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi, którego zdjęcie zostało nagrodzone, zaś przystąpienie do Konkursu oznacza zobowiązanie Uczestnika do podpisania w/w umowy.

7.8.   Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku gdy w trakcie rozporządzania i korzystania przez Organizatora ze zdjęcia wystąpią przeciwko Organizatorowi osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi korzystania ze zdjęcia, Uczestnik, po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Organizatora, wstąpi do toczącego się sporu oraz zobowiązuje się, że w przypadku zasadności zgłaszanych roszczeń lub w przypadku gdy roszczenia te uzna sąd, w całości je zaspokoi i pokryje koszty ewentualnego postępowania sądowego i koszty zastępstwa sądowego.

 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby jego zdjęcie zgłoszone do Konkursu było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu wskazanego przez Organizatora (tj. fundatorów nagród) i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, itp.

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1     Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestników jest „Mydło Stacja Wiktoria Mucha” z siedzibą w Szalowej /38-331/ Szalowa 374

8.2.    Inspektor ochrony danych Wydawnictwa Zwierciadło oraz jego dane kontaktowe. Mydło Stacja wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:
Adres email:       mydlostacja@gmail.com

8.3.    W jakich celach są przetwarzane dane osobowe? Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem oraz organizacją konkursu, tj.: w celu organizacji konkursu, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, wręczenia nagród, ogłoszenia i publikacji wyników, a także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych – podatkowych i w zakresie księgowości. Dane mogą być także ewentualnie przetwarzane na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8.4.    Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w konkursie oraz przez okres wymagany przez przepisy podatkowe (w przypadku zwycięzców), nie dłużej jednak niż przez 6 lat od rozstrzygnięcia konkursu.

8.5.    Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Dane przetwarzane będą także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – dane są niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych – podatkowych i w zakresie księgowości.

8.6.    Wymóg podania danych. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli jednak Uczestnik nie poda swoich danych, nie będzie możliwy jego udział w konkursie. W odniesieniu do zwycięzców prosić będziemy o podanie dodatkowych danych, niezbędnych dla celów wręczenia nagród oraz dla celów rozliczeń rachunkowych oraz podatkowych, tj. np.: identyfikator podatkowy, czy adres do doręczenia nagrody.

8.7.    Do jakich odbiorców przekazywane będą dane osobowe? Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

8.8.    Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8.9.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych.

8.10.  Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)? Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą  profilowane i takie przetwarzanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na sytuację uczestników.

 

 1. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

9.1.   Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9.2.   Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody.

9.4.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać należy w formie pisemnej do Organizatora na adres: „Mydło Stacja Wiktoria Mucha” z siedzibą w Szalowej /38-331/ Szalowa 374 w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Ewentualne reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 21 dni od dnia ich wpływu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.